Skip to main content

WASHINGTON (ngày 12 Tháng Mười, 2022) – Cơ Quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa Kỳ (EPA) sẽ tổ chức hai cuộc họp công khai ảo để thảo luận và thu thập ý kiến ​​đóng góp về các cân nhắc công lý môi trường liên quan đến việc phát triển Đề Xuất Cải Tiến Quy Tắc Đồng và Chì (LCRI). Các phiên họp này sẽ tạo cơ hội cho EPA chia sẻ thông tin về việc xây dựng quy tắc LCRI sắp tới và cho các cá nhân đóng góp ý kiến ​​về các cân nhắc công lý môi trường liên quan đến quy tắc. 

“Công việc của chúng tôi nhằm thu hút các cộng đồng thiệt thòi bị ảnh hưởng tiêu cực bởi chì là rất quan trọng để đảm bảo công bằng môi trường trong các Cải Tiến Quy Tắc Chì và Đồng,” Trợ Lý Quản Trị Viên EPA cho Water Radhika Fox cho biết. “Đây là một bước quan trọng đối với việc phát triển các cải tiến quy tắc của chúng tôi và hướng tới việc thay thế tất cả các dây chuyền dịch vụ chì, cam kết trong Kế Hoạch Hành Động Về Sơn và Ống Dẫn của Cơ Quan Quản Lý Biden-Harris.”

EPA cam kết bảo vệ gia đình và cộng đồng khỏi nhiễm chì trong nước uống. Là một phần của quy trình xây dựng quy tắc LCRI, EPA đang xem xét ưu tiên bảo vệ cho các cộng đồng quá tải và không được phục vụ trong quá khứ. EPA dự định sẽ đề xuất LCRI để lấy ý kiến ​​công chúng vào năm 2023 và hành động cuối cùng trước ngày 16 Tháng Mười, 2024. Có được ý kiến ​​đóng góp của công chúng về việc phát triển LCRI được đề xuất là rất quan trọng đối với quá trình phát triển quy tắc.

Hai cuộc họp công khai sẽ giống hệt nhau và sẽ được tổ chức theo hình thức chỉ trực tuyến vào ngày 25 Tháng Mười (1-4 giờ chiều EDT) và ngày 1 Tháng Mười Một, 2022 (5-8 giờ chiều EDT). Các thành viên của công chúng quan tâm đến việc tham gia một cuộc họp có thể đăng ký tại đây và cũng sẽ có cơ hội đăng ký để đưa ra nhận xét bằng lời nói. EPA khuyến khích công chúng chia sẻ suy nghĩ về cách giải quyết công bằng lượng chì trong vấn đề nước uống trong cộng đồng của họ.

EPA cũng đang chấp nhận các bình luận bằng văn bản thông qua hệ thống công khai tại http://www.regulations.gov/, Docket ID No. EPA-HQ-OW-2022-0801 đến ngày 15 tháng 11 năm 2022.

EPA dự định sẽ đề xuất LCRI để lấy ý kiến ​​công chúng vào năm 2023 và hành động cuối cùng trước ngày 16 Tháng Mười, 2024. 

Các cuộc họp công khai về công lý môi trường là một phần của một số hoạt động tham gia và tham vấn của các bên liên quan mà EPA đang tham gia trước khi đề xuất LCRI. EPA đang tiến hành Tham vấn Bộ lạc vào ngày 27 Tháng Mười và ngày 9 Tháng Mười Một, 2022 (tìm hiểu thêm). EPA cũng đang tham vấn với Ban Cố Vấn Khoa Học (SAB) của cơ quan, Hội Đồng Tư Vấn Nước Uống Quốc Gia (NDWAC), các tổ chức liên bang và địa phương, và Ban Đánh Giá Vận Động Doanh Nghiệp Nhỏ (SBAR) theo yêu cầu của Đạo Luật Nước Uống An Toàn và các đạo luật liên bang khác và các mệnh lệnh hành pháp. 

Tìm hiểu thêm về nước uống an toàn và việc xây dựng quy tắc Cải Tiến Quy Tắc Đồng và Chì sắp tới cũng như các cam kết liên quan.


Source link

Leave a Reply